Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bellenmetdanielle.com.Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Bellen met Daniëlle website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Bellen met Daniëlle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Bellen met Daniëlle niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bellen met Daniëlle garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Bellen van Daniëlle wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie gebruiken

Bellen met Daniëlle behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bellen met Daniëlle of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Bellen met Daniëlle behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 


Contacto AXS2COM
 • Dirección:
  Barcelona, España

  Madrid, España
 • Teléfon:
  Barcelona: +34 931 890940
  Madrid: +34 911 390020
 • Email: Contact@AXS2COM.es
 
© 2014 - 2018. AXS2COM es un producto de Spike Technology Europe. Todos los derechos reservados. Condiciones generales | Disclaimer | Login (vendedor) | Login (cliente)